fbpx

Všeobecné pravidlá súťaže na sociálnych sieťach vyhlásených spoločnosťou Marina Liptov a.s., so sídlom Bobrovník 140, 032 23, Bobrovník, IČO: 35686553, DIČ:  2020844199(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2. Predmetom týchto pravidiel súťaže na sociálnych sieťach je úprava právnych vzťahov
medzi súťažiacimi a prevádzkovateľom. Zapojením sa do súťaže vyhlásenej
prevádzkovateľom prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami, rovnako ako s pravidlami
a podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení súťaže a zaväzuje sa ich
dodržiavať.

3. Za sociálne siete prevádzkovateľa sa považuje mimo iného najmä Facebook Marina Liptov a
Instagram Marina Liptov dohľadateľný pod názvom @marinaliptov (ďalej len „sociálne
siete“)

4. MIESTO PRIEBEHU SÚŤAŽE

5. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych sietí (ďalej len
„miesto konania súťaže“).

6. PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE

7. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky, ktorá je registrovaná na sociálnych sieťach (FACEBOOK – www.facebook.com a
INSTAGRAM – www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj účet na
sociálnej sieti a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa
zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania predmetnej sociálnej siete FACEBOOK
uvedené na www.facebook.com/terms.php či INSTAGRAM uvedené na
https://help.instagram.com/581066165581870.

8. Súťaže sa môže zúčastniť iba osoba staršia ako 18 rokov.

9. Súťažiaci poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvných či
zákonných povinností prevádzkovateľa.

10. Súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže
obsiahnutými v oznámení o vyhlásení súťaže a dodrží ich. Za poskytnutie súhlasu sa
považuje zapojenie do súťaže súťažiacim.

11. Súťažiaci dodrží podmienky používania danej sociálnej siete.

12. Súťažiaci je oprávnený sa zapojiť do súťaže iba raz, alebo opakovane, a to
prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti podľa podmienok
uverejnených v oznámení.

13. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

14. Doba trvania súťaže je doba uvedená v oznámení o vyhlásení súťaže. Začiatok súťaže je
čas zverejnenia súťaže na sociálnych sieťach pokiaľ nie je v oznámení uvedené inak.
Koniec súťaže je uvedený v oznámení (príspevku) danej súťaže na sociálnych sieťach prevádzkovateľa.

15. ODOVZDANIE VÝHRY A PODMIENKY SÚŤAŽE

16. Mechanizmus súťaže a podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre prípadný vznik
nároku na výhru, ako aj špecifikácie samotných výhier, sú uvedené v oznámení o vyhlásení
súťaže na sociálnych sieťach prevádzkovateľom.

17. Meno/mená výhercov budú oznámené po skončení súťaže pod príspevkom so zadaním súťaže a priamou správou konkrétnemu výhercovi na účte, ktorý má založený a aktívny na soc. sieťach
na stránke https://www.facebook.com/hikemates alebo
https://www.instagram.com/wearehikemates/.

18. Výherca, alebo výhercovia sú povinní sa o výhru prihlásiť najneskôr do 14 dní od ich
zverejnenia (ďalej len „zverejnenia mena, alebo mien výhercov pod súťažným príspevkom“)
prostredníctvom emailu rezervacie@marinaliptov.sk

19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaslať výhru do 30 pracovných dní od zaslania
doručovacej adresy zákazníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody či straty výhier
spôsobené poštou Slovenskej republiky.

20. Prevádzkovateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal
skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si prevádzkovateľ
vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

21. Výhra prepadá prevádzkovateľovi v prípade, že bolo kedykoľvek pred odovzdaním výhry
zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.

22. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási
prevádzkovateľovi ani do 14 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať výhru,
výherca stráca právo na získanie výhry.

23. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

24. Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné prevádzkovateľovi zaslať písomne na
poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.
Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

25. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami
nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala
výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnej sieti, osoba nemá nárok na
výhru.

26. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého
správanie, či profil sociálnej siete vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

27. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či
profil na sociálnej sieti odporuje pravidlám danej sociálnej siete. V prípade zistenia tohto
porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie
výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka
spoločnosti danej sociálnej siete.

28. Prevádzkovateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v
súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete). Prevádzkovateľ ďalej neručí za doručenie
správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej
prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

29. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci prevádzkovateľa, osoby im blízke a ostatné
spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich
zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto
osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru a výhra prepadne v prospech usporiadateľa
súťaže.

30. Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné preplácať v
hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar, službu či iný druh výhry.

31. V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území
Slovenskej republiky, hradí náklady na doručenie prevádzkovateľ. V prípade, že výhru
nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu na strane výhercu, je
výherca povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady vynaložené na opätovné zaslanie a
zabalenie výhry. Prevádzkovateľ nie je povinný sa výhru pokúsiť výhercovi doručiť
opätovne, pokiaľ mu výherca neoznámi správnu doručovaciu adresu a neuhradí uvedené
náklady.

32. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

33. Zapojením sa do súťaže na sociálnych sieťach súťažiaci súhlasí a akceptuje podmienky udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov

34. Právnym základom pre uvedené spracovanie osobných údajov je súhlas súťažiaceho, ktorý
Prevádzkovateľovi udelí zapojením sa do súťaže a použitím konkrétnych podmienok súťaže.

35. Všetky osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie
povinností prevádzkovateľa a na ochranu ich práv.

36. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

37. Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať, alebo inak šíriť iba obsah, ktorého je
autorom, alebo ku ktorého použitím v rámci súťaže je sám oprávnený, a na ktorý je
oprávnený udeľovať licencie.

38. Splnením súťažnej úlohy (napr. vyhotovením fotografie a jej zdieľania a označenia príslušným hashtagom,  odoslaním komentára, a pod.) poskytuje
súťažiaci prevádzkovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu pre územie celého sveta, na
dobu trvania majetkových práv k dielu, bez obmedzenia množstva, a to na všetky spôsoby
použitia poskytnutého obsahu. Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje
prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie diela, jeho úpravám, spracovaniu vrátane
prekladu, spojenie s iným dielom, zaradením do súborného diela, ako aj na to, aby
prevádzkovateľ uvádzal súťažný príspevok na verejnosti pod svojím menom. Súťažiaci
súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený udelenú licenciu úplne alebo čiastočne
postúpiť tretej osobe alebo ju ďalej poskytnúť formou sublicencie.

39. V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. osobné
písomnosti, podobizeň, alebo zvukové či zvukovo obrazové záznamy apod., udeľuje
súťažiaci odoslaním súťažného príspevku prevádzkovateľovi na dobu 3 rokov bezplatný
súhlas s použitím prvkov osobnej povahy pre marketingové účely prevádzkovateľa. V
prípade odvolania súhlasu súťažiacim pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej
vete, bez toho aby to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je
súťažiaci povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá prevádzkovateľovi v dôsledku
odvolania súhlasu vznikla.

40. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

41. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť,
zrušiť či inak upraviť.

42. Pravidlá súťaže sa môžu v jej priebehu meniť alebo dopĺňať. 

43. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či
nemajetkovej ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných
úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Prevádzkovateľ
súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy
poštou.

44. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady výhry.

45. Účastník súťaže berie na vedomie, že mu nevzniká právny nárok na výhru a nie je tak
oprávnený ju vymáhať prostredníctvom všeobecných súdov Slovenskej republiky či iným
obdobným spôsobom.

46. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej
sieti. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť Facebook a Instagram od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich.

47. Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na
sťažnosti alebo podnety súťažiacich. 8.8 Akékoľvek otázky, podnety, sťažnosti alebo
pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba na adresu prevádzkovateľa
rezervacie@marinaliptov.sk