fbpx
               
                   

Obchodné podmienky prenájmu1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky  upravujú vzťahy medzi nami a Vami, naším zákazníkom, v súvislosti s uzatvorením zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky (Zmluva) alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto Podmienok majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

2. UZATVORENIE ZMLUVY O NÁJME VYBAVENIA

2.1 Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami buď vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom.

2.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vybavenie v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vybavenia nájomcovi.

2.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

Prenajímateľ sa zaväzuje:

3.1 Odovzdať nájomcovi vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave.

4. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

4.1 Nájomca je povinný užívať vybavenie len na účel, ku ktorému je určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s vybavením šetrne tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie je nutné chrániť pred poškodením teplom (napr. oheň).

4.2 Vybavenie môže používať len nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca.

4.3 Právo užívať vybavenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať vybavenie je nájomca povinný ho vrátiť do miesta určeného v Zmluve, inak do miesta, kde vybavenie prevzal.

4.4 Prípadné poškodenie alebo vady na vybavení vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym užívaním nebo z iných príčin zavinených či spôsobených nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške nájomca.

4.5 Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.

4.6 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných vecí sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení požičaných predmetov.

4.7 V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu prenajímateľa vrátiť prenajaté vybavenie a uhradiť s tým spojené náklady.

4.8 V prípade nedodržania dojednané doby prenájmu a miesta vrátenia vybavenia je Nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s vrátením vybavenia do dojednaného miesta. Za nevrátenie vybavenia podľa podmienok Zmluvy se dojednáva medzi účastníkmi zmluvná pokuta vo výši dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý kalendárny deň omeškania a to až do jeho vrátenia.

4.9 Úhrada nájomného, pokiaľ nebola realizovaná s objednávkou, sa vykoná pri podpise Zmluvy.

4.10 Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VYBAVENIE A NÁHRADA ŠKODY

5.1 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných vecí sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení požičaných predmetov.